ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 –

TOEPASSING 1.1.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze onderneming worden gesloten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege.

1.2. De klant dient onderhavige algemene voorwaarden samen met de offerte ondertekend terug te bezorgen. In elk geval zal de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden geacht worden aanvaard te zijn indien de werken worden aangevat, de bestelling wordt geplaatst, of de opdracht wordt uitgevoerd.

1.3. De leverancier heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De klant erkent het bestaan van dit recht. Wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 maand nadat de leverancier deze wijziging ter kennis heeft gebracht van de klant. Indien de klant de wijzigingen niet wenst te aanvaarden, heeft hij tot het moment waarop de wijzigingen van kracht worden het recht om de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen. Bij gebreke hieraan, wordt de klant geacht de wijzigingen, wegens omstandig stilzwijgen, te hebben aanvaard.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

2.1. “klant”: de klant/huurder/afnemer van de met de leverancier overeengekomen goederen en/of diensten.

2.2. “leverancier”: de leverancier/verhuurder/aanbieder die de goederen en/of diensten levert aan de klant.

2.3. “goederen”: de overeengekomen goederen die verkocht worden door de leverancier aan de klant, zoals bijvoorbeeld foto’s, affiches, stickers, brochures, etc.

2.4. “diensten”: de overeengekomen diensten die de leverancier levert aan de klant, zoals bijvoorbeeld de verhuur van photobooth/360 videobooth (incl. de bijstand hierbij ), event support, etc.

ARTIKEL 3 – ORDERBEVESTIGING EN OVEREENKOMST

3.1. De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de leverancier. Een enkel door de klant ondertekende offerte volstaat dus niet om de leverancier te binden tot enige overeenkomst, maar dient schriftelijk door de leverancier bevestigd te worden. Enkel een offerte ondertekend door de klant en nadien schriftelijk bevestigd door de leverancier doet een bindende overeenkomst ontstaan. De leverancier kan weigeren de bestelling/offerte te bevestigen in geval van weigering van aanvaarding van de algemene voorwaarden door de klant. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een aangestelde van de leverancier zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

3.2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de leverancier. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van: • 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling, bij een annulering meer dan 15 dagen voorafgaand aan de levering van de goederen en/ of diensten; • 50% verschuldigd van de prijs van de bestelling, bij een annulering minder dan 15 dagen voorafgaand aan de levering van de goederen en/of diensten • 100%verschuldigd van de prijs van de bestelling, bij een annulering minder dan 3 dagen voorafgaand aan de levering van de goederen en/ of diensten en dit behoudens bewijs van hogere schade door de leverancier.

3.3. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende 1 maand.

3.4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt volgens de algemene verkoopsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 1.

ARTIKEL 4 – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN EN/OF DIENSTEN

De goederen en/of diensten worden geleverd zoals bepaald in de offerte of op de voorzijde van de factuur.

ARTIKEL 5 – PRIJS

5.1. De prijs is deze zoals op de offerte vermeld. De prijs kan zonder akkoord van de klant worden verhoogd indien de leverancier zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, software, …). In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

5.2. De prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds inclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de klant. 5.3. De kosten voor vervoer, levering en verzekering vallen ten laste van de klant en worden afzonderlijk vermeld op de offerte. Wat de vervoerskosten betreft wordt ten minste een kost van 0,50 euro aangerekend per kilometer, met vrijstelling van de eerste 50 kilometer van en naar de klant.

5.4. Op de overeengekomen prijs dient een voorschot van 10% te worden betaald. Een bewijs van deze betaling dient overgemaakt te worden uiterlijk op de voorziene dag van levering van de goederen en/of diensten, en vóór de aanvang van de levering van de goederen en/of diensten. Zonder betalingsbewijs wordt niet tot levering overgegaan.

5.5. Eventuele bijkomende prestaties, zoals stroomvoorziening en -verbruik, watervoorziening en -verbruik, zijn ten laste van de klant en zullen desgevallend afzonderlijk worden gefactureerd aan de klant. 5.6. Leveringen gebeuren in principe op het gelijkvloers. Indien de leveringen op een verdieping dienen te gebeuren, in een kelderruimte of in een met het noodzakelijke materiaal moeilijk te bereiken ruimte, dient de klant de leverancier onmiddellijk te verwittigen alle noodzakelijke maatregelen te treffen of de leverancier toelaten tijdig de noodzakelijke maatregelen te treffen, zoals vermeld in artikel 8.4. en kunnen hiervoor desgevallend extra kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6– AANSPRAKELIJKHEID 6.1.

Bij elke vorm van schade aan de photobooth/360 videobooth

of ander materiaal van ЯF MANAGEMENT, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie of het evenement (met uitzondering van medewerkers van ЯF MANAGEMENT) is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald worden op de huurder.

6.1 De huurder is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan attributen (props) van ЯF MANAGEMENT veroorzaakt door de huurder, hun werknemers of hun gasten.

6.2 ЯF MANAGEMENT, of zijn aangestelde/medewerker, kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen noch voor andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik of de opstelling van de ter beschikking gestelde materialen. Verzekeringen zijn ten laste van de huurder. ЯF MANAGEMENT, of zijn aangestelde/medewerker, is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschades of omzetderving van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7. INSTALLATIE EN AFBOUWEN VAN DE PHOTOBOOTH/360 VIDEOBOOTH

7.1 De photobooth/360 VIDEOBOOTH wordt enkel en alleen geleverd en geïnstalleerd door medewerkers van ЯF MANAGEMENT.

7.2 De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de locatie van het evenement en aankomsttijd van ЯF MANAGEMENT.

7.3 Indien nodig verwacht ЯF MANAGEMENT assistentie van de huurder of locatie bij de installatie van de photobooth/360 VIDEOBOOTH.

7.4 De photobooth/360 VIDEOBOOTH zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de afgesproken huurperiode worden afgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met de huurder. Wanneer ЯF MANAGEMENT later af dient te bouwen geldt hiervoor een toeslag, afhankelijk van de overeengekomen periode.

7.5 Eens de photobooth/360 VIDEOBOOTH op een welbepaalde plaats is geïnstalleerd mag deze niet meer verplaatst worden.